TOTOKOA COVID 19 MAN MWENGAM

E KATAURAOAKI TE KAONGORA AIO MAN TE KIRIBATI FAMILY HEALTH ASSOCIATION (KFHA) AO MAN MWANENAKI MAN TE TAUTAEKA N AOTITERIA IAAN TE KARIKIRAKE AE TE PACIFIC STRATEGY KE TE NIU VAKA.

MAN TE KAONGORA AIO AO TE KFHA E TEIMATOA N BOUTOKA TE O-N-AORAKI NI KARAOAKIN TIBWANAGANA NI KATANA AO NI KATEIMATOAA MARURUNGIN TE UTU IAON KIRIBATI, I NANON KAOKIOKAN ANA KAWAI W.H.O IBUKIN BUAKANAKIN COVID 19.

BARONGAIKO MAN MWENGAM/BARONGA MWENGAM – TOTOKOA COVID 19 MAN MWENGAM. KATANA MWENGAM.

 • N ANA WARE TE AONNABA N 06/04/20 AO MWAITIA AIKA TIA N ROTAKI NTE AORAKI AE TE CORONA VIRUS (COVID 19) E KANIA 1.3 TE MIRION
 • MWAITIA AIKA TIA N MATE – 69,424 MWAITIIA AABA AIKA TIA N ROTAKI 208
 • KIRIBATI TEUANA MAI BUAKON ABAN TE AONNABA AE KAKOAUAKI BWA E TUAI N ROKO IAI TE COVID 19.
 • TERA ARORA N TOTOKOA ROKONA N MWENGARA, ARA KAAWA, ARA ABAMWAKORO AO ABARA AE KIRIBATI.

ARON EWENA/BUTINA.

 • E OTINAKO MAI IROUN TE AOMATA ARE IAI TE COVID 19 IROUNA N ANA TAI N BEKOBEKO KE N MWAITIE
 • KANIAKIN TE AOMATA AE IAI TE AORAKI IROUNA N ARON TE IRABWATI AO TE IOBAI N KAMAURI.
 • E KONA NABA N EWE MAN TATAUAKIN BWAI MA TAABO AKE ATIA N ROKO IAI TE COVID 19

ARON TOTOKOANA.

 • MAN AKEAN BWAIN TUTUO NTE TAI MOA AEI AO E KAKAWAKI BWA TE MWENGA TEUANA MA TEUANA, TE COMMUNITY, AO NGAIRA NI KABANE KAIN KIRIBATI, E KAKAWAKI BWA TINA KAWAKINIRA MA IRI NANON ANA KAINIBAAIRE TE W.H.O N TOTOKOAN COVID 19 N ARON AIKAI;

– TE TEBO BAI N TAINAKO MA TE RAN AO TE TOBU INANON 20 TE TEEKAN.

– RABUNA UBUM NTE KAWERE NGKANA KO BEKOBEKO KE NI MWATIE KE BEKOBEKO KE MWATIE NAKON MWANOKUN BAIM

– TAI RIRINGA MATAM, WIIM AO BWAIRIM.

– TAUBANG MAN KAEAN BOBOTAKI

– TAUBANG MAN TE NAKONAKO AE AKEA RIAINA (TIKU N MWENGAM)

– TAUA MARANGAM MA AOMATA (1.5 – 2 TE MIITA)

N TAIN BUTIN TE COVID 19 ARE ROOTA TE AONNABA, AO E KAKOAUAKI MAN TE RIBOOTI TABEUA NTE AONNABA BWA IAI NABA BIRIRAKEN KANGANGA N IREKREKE MA TE TIKU NTE MWENGA.

 • E NA TEIMATOA N ANGA ANA MWAKURI N IBUOBUOKI KFHA IAON ITERA AIKAI;
  • TUTUO IAON AORAKI AKE IREKEREKE MA TE WENENIBURE
  • TUTUO NTE BIKOUKOU
  • TUOAIA AINE
  • MARURUNGIN TE UTU (BABAIREAN TE UTU)

MAN RONGORONGO AIKA AKAKAWAKI AIKAI, AO E TEIMATOA TE KFHA N TAEKINNA “BARONGAIKO MAN MWENGAM/BARONGA MWENGAM – TOTOKOA COVID 19 MAN MWENGAM. KATANA MWENGAM”.

NGKANA E TAN AO NI MARURUNG RAOI AM UTU, AO E NA BON TAN AO NI MARURUNG RAOI NABA TE KAAWA, AO NGKANA E TAN AO NI MARURUNG RAOI TE KAAWA AO ENA BON TAN AO NI MARURUNG RAOI TE ABAMWAKORO, AO NGKANA E TAN AO NI MARURUNG RAOI TE ABAMAKORO AO ENA BON TAN AO NI MARURUNG RAOI ABARA AE KIRIBATI.

IBUKIN KAMATATA IAON ANA MWAKURI N IBUOBUOKI KFHA AO TAREBOONIA75022885 KE KAWARIIRA N ARA TABO I TEAORAEREKE.

Kainiin irouia Mwaane (VASECTOMY)

KABWARABWARANA;

BON TE KAWAI AE BEBETE KARAOANA BWA KO AKI ITINAKI NI KAMATUAKI  MA E ITINAKI TE KUN IAON KORAAN TE MWANE BWA EAONGA N AKI NAMAKINA TE MARAKI NGKANA EA KAINAKI. E RIAON NIMABUBUA TE MWANE AE ATIA N RINANON TE KAWAI AIO. E BAITI BWA E AKI REKE UOUA TE AOA MANNA NI KARAOAKI AO KOA TEIRAKE NABA N OKIRA MWENGAM.

KATAURAOAN TE MWAANE IMWAIN TE KAINIIN;

 1. E NA KAKOAUAKI BWA E KARAOAKI TE MARORO TE BORARAOI IMARENAIA TAANGA IMWAIN AE NA KARAOAKI TE KAINIIN.
 2. E NA KARAOAKI TE MARORO AE ONOTI IMARENAN TE MWANE AO TEUARE NA KARAOA TE KAINIIN.
 3. ANANGANAKI AIA TAI TAANGA TENIBONG NAKON TEUANA TE WIIKI NI IANGOIARAOI IMWAIN AE ENA KAINAKI ANA TABO NI KARIKI.

TE TUTUO

 1. ENA TUOAKI KORAAN RATON TE MWAANE NI KAKOAUAKI BWA AKEA ANA KANGANGA N ARON AIKAI;
 2. KO AKI RUONAKO, AKEA TE TARIBIRIBI KE TENIBIABIA INANON KORAANA, AKEA ANA KANGANGA N IREKREKE MA AORAKIN AM TABO NI KARIKI.
 3. E KONA N TAONAKI AM KAININ NGKANA IAI KANGANGA AE KUNEAKI NTAIN AM TUTUO

ARON KARAOANA;

 1. TEUARE ENA KARAOIA ENA RIAI NI KAITIAKA KUNIN TE KORAA NTE BWAI N AORAKI ARE TUKAN TE MAN AORAKI.
 2. UOUA ANA BWAIBU (VAS) TE MWANE ARE KAWAIN TE TARI ARE TOMA MA TE KORAA.
 3. ENA KAKAEAKI TEUANA MOA AO NGKANA E REKE IROUN TE TIA KARAOIA AO ENA ITINNA BWA ENA MATENTEN AO MAN AKI MARAKI.
 4. EANA BWAIN TAUAN TE BWAIBU ANNE AO KAOTINAKOA.
 5. E KABAEAKI MA IETA AO INANO AO NI KOREAKI NUKAN TE BWAIBU ANNE.
 6. NGKANA ETIA AO EA MANGA KARAOAKI ARE ITERANA AE BON AEKAKIN NABA ARE TE MOAN BWAIBU.
 7. EAKI ITUAKI BWA AKEA TE KUN AE KOREAKI MA TI KANGA TARAKIN TE DOT AE UAREREKE.
 8. ENA MAO IMWIN TEUANA TE WIKI.

KAURING AIKA KAKAWAKI;

 1. ENA RIAI N URINGA BWA TE AOMATA AE KAINAKI ANA TABO NI KARIKI ENAKI RIAI N WANIKARAU KE NTEBOTEBO I TAARI NI KAROKOA E MAO RAOI MWIN TE KAININ.
 2. IMWIN TE KAININ AO E RIAI BWA ENA RIAI NI KORO MWAITIN TINAKON AM TARI AE UABWI TE TAI MWAITINA. A KONA NI KABONGANA TE KAONTAM KE TE AINE ENA ITINAKI TI TEUANA TE TAI NTE TENIUA N NAMWAKAINA BWA E KAKOAUAKI BWA TE MAAN AE UOUA KE TENIUA NAMWAKAINA E KORO IAI UABWI TE TAI TIAN TE MWANE.
 3. ENA ATAKI BWA IMWIN KAINAKIN ANA TABO NI KARIKI TE MWANE AO E BON KONA NABA NI KARIKI NGAIA AE KAKAWAKI BWA TINA IRA TUANA ARE TI TUANGAKI IROUN TEUARE KARAOA AM KAININ.
 4. KONA RIAI N MOTIRAWA ONOUA TE AOA IMWIN KAINAKIN AM TABO N KARIKI.
 5. KONA RIAI N MOTIRAWA MAN TE TABE BWAI AIKA RAWAWATA INANON TEUANA TE WIKI.
 6. ENA RIAI NI MANGA OKI TE MWANE N UOTA ANA KAUABWI MA TEUANA N TARI BWA ENA TUOAKI NI KAKOAUAKI BWA AKEA ANA MAN NI KARIKI.
 7. NGKANA E ATIA N KAINAKI AM TABO NI KARIKI AO E AKI KONA NI MANGA TOMAKI AO N AKI MANGA KONA NI BIKOUKOU KAINNABAM.

KAETAN IANGO NI KATAUTAU;

 1. E TEIMATOA N TINAKO AM TARI NGKANA KOTIA MA KAOKORONA BWA AKEA AM MAN NI KARIKI
 2. E AKI BITA AROM NI IANGOBUAKA MA URINGA BWA NGKANA KOA ROKO N TE RORO N KARA AO IAI KERIKAKIN IANGOBUAKAM MA TIAKI IMWIN KAINAKIN AM TABO NI KARIKI.
 3. E AKI BITA AROM NI MWANE
 4. KORAKORAM ARE MA IMWAINA BON ARONA NABA IMWIN KAINAKIN AM TABO NI KARIKI
 5. AKI RANG TEI KABWANGAM E BON REKE NGKANA KOA BWAKARA TE RORO N KARA.

AIKAI TAMAROANA;

 1. E BAITI KARAOAKINA BWA E KERIKAKI IAN TEUANA TE AOA MANNA
 2. TE KABANEA N TAMAROA BWA 100 TE BETIENTI MWAKURINA
 3. E KAKORAKORA TE KUKUREI IMARENAIA TAANGA BWA AKEA TE RARAOMA IBUKIN MANGA TE BIKOUKOU.
 4. E TEIMATOA MARURUNGIN TE AINE AO MAN KORAKORA N KARAOI TABENA IBUKIA NATINA, BUNA, ANA UTU AO ANA KAWA.
 5. E KAREKEA AO N KATEIMATOA TE KUKUREI, TE MARURUNG MA TE MAEU RAOI INANON TE UTU.

AIKAI KABWAKANA;

 1. E KONA N RIANIBWAI NGKANA KO AKI TARARUAIA RAOI IMWIN KAINAKIN AM TABO NI KARIKI.
 2. E KONA NI BIKOUKOU TE AINE NGKANA AKI IRA TUANA AKE A TUANGAKI IROUN TE NEETI ARE KARAOA TE KAININ.
 3. ANA IAI TE MARAKI TEUTANA IMWIN TE KAININ MA ANA MANGA BON TOKI TABEUA TE AOA KE TE BONG IMWIN TE TAI ARE KAINAKI IAI AM TABO N KARIKI.
 4. EAKI KONA NI MANGA TOMAKI NGKANA KOA MANGA TANGIRIA N KARIKA NATIM.

KONA KAREKEA IARA BUOKAM;

TAREBONIA KIRIBATI FAMILY HEALTH ASSOCIATION (KFHA) NTE TAREBOON NAMBWA AIO AO TUATUA BWA KONA REITAKI MA AMOTA TEBAO; 75022885

Email:info@kfha.org.ki

Facebook: Kiribati Family Health Association

Website: www.kfha.org.ki

KE BON ROOKO KAWARIRA I NANOIAKI I TEAORAEREKE IMARENAN ANA TITOA BWANUERA AO ANA TABO EASYWAY KE NAWEREWERE IBUKIN BUOKAMI.

E TAURAOI KFHA N KARAOIA NABA N AM AUTI NGKANA KO TANGIRIA KE N BON ANA KIRINIKI KFHA I TEAORAEREKE N ARON ANE OTI IETA.