TOTOKOA COVID 19 MAN MWENGAM

E KATAURAOAKI TE KAONGORA AIO MAN TE KIRIBATI FAMILY HEALTH ASSOCIATION (KFHA) AO MAN MWANENAKI MAN TE TAUTAEKA N AOTITERIA IAAN TE KARIKIRAKE AE TE PACIFIC STRATEGY KE TE NIU VAKA.

MAN TE KAONGORA AIO AO TE KFHA E TEIMATOA N BOUTOKA TE O-N-AORAKI NI KARAOAKIN TIBWANAGANA NI KATANA AO NI KATEIMATOAA MARURUNGIN TE UTU IAON KIRIBATI, I NANON KAOKIOKAN ANA KAWAI W.H.O IBUKIN BUAKANAKIN COVID 19.

BARONGAIKO MAN MWENGAM/BARONGA MWENGAM – TOTOKOA COVID 19 MAN MWENGAM. KATANA MWENGAM.

 • N ANA WARE TE AONNABA N 06/04/20 AO MWAITIA AIKA TIA N ROTAKI NTE AORAKI AE TE CORONA VIRUS (COVID 19) E KANIA 1.3 TE MIRION
 • MWAITIA AIKA TIA N MATE – 69,424 MWAITIIA AABA AIKA TIA N ROTAKI 208
 • KIRIBATI TEUANA MAI BUAKON ABAN TE AONNABA AE KAKOAUAKI BWA E TUAI N ROKO IAI TE COVID 19.
 • TERA ARORA N TOTOKOA ROKONA N MWENGARA, ARA KAAWA, ARA ABAMWAKORO AO ABARA AE KIRIBATI.

ARON EWENA/BUTINA.

 • E OTINAKO MAI IROUN TE AOMATA ARE IAI TE COVID 19 IROUNA N ANA TAI N BEKOBEKO KE N MWAITIE
 • KANIAKIN TE AOMATA AE IAI TE AORAKI IROUNA N ARON TE IRABWATI AO TE IOBAI N KAMAURI.
 • E KONA NABA N EWE MAN TATAUAKIN BWAI MA TAABO AKE ATIA N ROKO IAI TE COVID 19

ARON TOTOKOANA.

 • MAN AKEAN BWAIN TUTUO NTE TAI MOA AEI AO E KAKAWAKI BWA TE MWENGA TEUANA MA TEUANA, TE COMMUNITY, AO NGAIRA NI KABANE KAIN KIRIBATI, E KAKAWAKI BWA TINA KAWAKINIRA MA IRI NANON ANA KAINIBAAIRE TE W.H.O N TOTOKOAN COVID 19 N ARON AIKAI;

– TE TEBO BAI N TAINAKO MA TE RAN AO TE TOBU INANON 20 TE TEEKAN.

– RABUNA UBUM NTE KAWERE NGKANA KO BEKOBEKO KE NI MWATIE KE BEKOBEKO KE MWATIE NAKON MWANOKUN BAIM

– TAI RIRINGA MATAM, WIIM AO BWAIRIM.

– TAUBANG MAN KAEAN BOBOTAKI

– TAUBANG MAN TE NAKONAKO AE AKEA RIAINA (TIKU N MWENGAM)

– TAUA MARANGAM MA AOMATA (1.5 – 2 TE MIITA)

N TAIN BUTIN TE COVID 19 ARE ROOTA TE AONNABA, AO E KAKOAUAKI MAN TE RIBOOTI TABEUA NTE AONNABA BWA IAI NABA BIRIRAKEN KANGANGA N IREKREKE MA TE TIKU NTE MWENGA.

 • E NA TEIMATOA N ANGA ANA MWAKURI N IBUOBUOKI KFHA IAON ITERA AIKAI;
  • TUTUO IAON AORAKI AKE IREKEREKE MA TE WENENIBURE
  • TUTUO NTE BIKOUKOU
  • TUOAIA AINE
  • MARURUNGIN TE UTU (BABAIREAN TE UTU)

MAN RONGORONGO AIKA AKAKAWAKI AIKAI, AO E TEIMATOA TE KFHA N TAEKINNA “BARONGAIKO MAN MWENGAM/BARONGA MWENGAM – TOTOKOA COVID 19 MAN MWENGAM. KATANA MWENGAM”.

NGKANA E TAN AO NI MARURUNG RAOI AM UTU, AO E NA BON TAN AO NI MARURUNG RAOI NABA TE KAAWA, AO NGKANA E TAN AO NI MARURUNG RAOI TE KAAWA AO ENA BON TAN AO NI MARURUNG RAOI TE ABAMWAKORO, AO NGKANA E TAN AO NI MARURUNG RAOI TE ABAMAKORO AO ENA BON TAN AO NI MARURUNG RAOI ABARA AE KIRIBATI.

IBUKIN KAMATATA IAON ANA MWAKURI N IBUOBUOKI KFHA AO TAREBOONIA75022885 KE KAWARIIRA N ARA TABO I TEAORAEREKE.