KABWARABWARANA;

BON TE KAWAI AE BEBETE KARAOANA BWA KO AKI ITINAKI NI KAMATUAKI  MA E ITINAKI TE KUN IAON KORAAN TE MWANE BWA EAONGA N AKI NAMAKINA TE MARAKI NGKANA EA KAINAKI. E RIAON NIMABUBUA TE MWANE AE ATIA N RINANON TE KAWAI AIO. E BAITI BWA E AKI REKE UOUA TE AOA MANNA NI KARAOAKI AO KOA TEIRAKE NABA N OKIRA MWENGAM.

KATAURAOAN TE MWAANE IMWAIN TE KAINIIN;

 1. E NA KAKOAUAKI BWA E KARAOAKI TE MARORO TE BORARAOI IMARENAIA TAANGA IMWAIN AE NA KARAOAKI TE KAINIIN.
 2. E NA KARAOAKI TE MARORO AE ONOTI IMARENAN TE MWANE AO TEUARE NA KARAOA TE KAINIIN.
 3. ANANGANAKI AIA TAI TAANGA TENIBONG NAKON TEUANA TE WIIKI NI IANGOIARAOI IMWAIN AE ENA KAINAKI ANA TABO NI KARIKI.

TE TUTUO

 1. ENA TUOAKI KORAAN RATON TE MWAANE NI KAKOAUAKI BWA AKEA ANA KANGANGA N ARON AIKAI;
 2. KO AKI RUONAKO, AKEA TE TARIBIRIBI KE TENIBIABIA INANON KORAANA, AKEA ANA KANGANGA N IREKREKE MA AORAKIN AM TABO NI KARIKI.
 3. E KONA N TAONAKI AM KAININ NGKANA IAI KANGANGA AE KUNEAKI NTAIN AM TUTUO

ARON KARAOANA;

 1. TEUARE ENA KARAOIA ENA RIAI NI KAITIAKA KUNIN TE KORAA NTE BWAI N AORAKI ARE TUKAN TE MAN AORAKI.
 2. UOUA ANA BWAIBU (VAS) TE MWANE ARE KAWAIN TE TARI ARE TOMA MA TE KORAA.
 3. ENA KAKAEAKI TEUANA MOA AO NGKANA E REKE IROUN TE TIA KARAOIA AO ENA ITINNA BWA ENA MATENTEN AO MAN AKI MARAKI.
 4. EANA BWAIN TAUAN TE BWAIBU ANNE AO KAOTINAKOA.
 5. E KABAEAKI MA IETA AO INANO AO NI KOREAKI NUKAN TE BWAIBU ANNE.
 6. NGKANA ETIA AO EA MANGA KARAOAKI ARE ITERANA AE BON AEKAKIN NABA ARE TE MOAN BWAIBU.
 7. EAKI ITUAKI BWA AKEA TE KUN AE KOREAKI MA TI KANGA TARAKIN TE DOT AE UAREREKE.
 8. ENA MAO IMWIN TEUANA TE WIKI.

KAURING AIKA KAKAWAKI;

 1. ENA RIAI N URINGA BWA TE AOMATA AE KAINAKI ANA TABO NI KARIKI ENAKI RIAI N WANIKARAU KE NTEBOTEBO I TAARI NI KAROKOA E MAO RAOI MWIN TE KAININ.
 2. IMWIN TE KAININ AO E RIAI BWA ENA RIAI NI KORO MWAITIN TINAKON AM TARI AE UABWI TE TAI MWAITINA. A KONA NI KABONGANA TE KAONTAM KE TE AINE ENA ITINAKI TI TEUANA TE TAI NTE TENIUA N NAMWAKAINA BWA E KAKOAUAKI BWA TE MAAN AE UOUA KE TENIUA NAMWAKAINA E KORO IAI UABWI TE TAI TIAN TE MWANE.
 3. ENA ATAKI BWA IMWIN KAINAKIN ANA TABO NI KARIKI TE MWANE AO E BON KONA NABA NI KARIKI NGAIA AE KAKAWAKI BWA TINA IRA TUANA ARE TI TUANGAKI IROUN TEUARE KARAOA AM KAININ.
 4. KONA RIAI N MOTIRAWA ONOUA TE AOA IMWIN KAINAKIN AM TABO N KARIKI.
 5. KONA RIAI N MOTIRAWA MAN TE TABE BWAI AIKA RAWAWATA INANON TEUANA TE WIKI.
 6. ENA RIAI NI MANGA OKI TE MWANE N UOTA ANA KAUABWI MA TEUANA N TARI BWA ENA TUOAKI NI KAKOAUAKI BWA AKEA ANA MAN NI KARIKI.
 7. NGKANA E ATIA N KAINAKI AM TABO NI KARIKI AO E AKI KONA NI MANGA TOMAKI AO N AKI MANGA KONA NI BIKOUKOU KAINNABAM.

KAETAN IANGO NI KATAUTAU;

 1. E TEIMATOA N TINAKO AM TARI NGKANA KOTIA MA KAOKORONA BWA AKEA AM MAN NI KARIKI
 2. E AKI BITA AROM NI IANGOBUAKA MA URINGA BWA NGKANA KOA ROKO N TE RORO N KARA AO IAI KERIKAKIN IANGOBUAKAM MA TIAKI IMWIN KAINAKIN AM TABO NI KARIKI.
 3. E AKI BITA AROM NI MWANE
 4. KORAKORAM ARE MA IMWAINA BON ARONA NABA IMWIN KAINAKIN AM TABO NI KARIKI
 5. AKI RANG TEI KABWANGAM E BON REKE NGKANA KOA BWAKARA TE RORO N KARA.

AIKAI TAMAROANA;

 1. E BAITI KARAOAKINA BWA E KERIKAKI IAN TEUANA TE AOA MANNA
 2. TE KABANEA N TAMAROA BWA 100 TE BETIENTI MWAKURINA
 3. E KAKORAKORA TE KUKUREI IMARENAIA TAANGA BWA AKEA TE RARAOMA IBUKIN MANGA TE BIKOUKOU.
 4. E TEIMATOA MARURUNGIN TE AINE AO MAN KORAKORA N KARAOI TABENA IBUKIA NATINA, BUNA, ANA UTU AO ANA KAWA.
 5. E KAREKEA AO N KATEIMATOA TE KUKUREI, TE MARURUNG MA TE MAEU RAOI INANON TE UTU.

AIKAI KABWAKANA;

 1. E KONA N RIANIBWAI NGKANA KO AKI TARARUAIA RAOI IMWIN KAINAKIN AM TABO NI KARIKI.
 2. E KONA NI BIKOUKOU TE AINE NGKANA AKI IRA TUANA AKE A TUANGAKI IROUN TE NEETI ARE KARAOA TE KAININ.
 3. ANA IAI TE MARAKI TEUTANA IMWIN TE KAININ MA ANA MANGA BON TOKI TABEUA TE AOA KE TE BONG IMWIN TE TAI ARE KAINAKI IAI AM TABO N KARIKI.
 4. EAKI KONA NI MANGA TOMAKI NGKANA KOA MANGA TANGIRIA N KARIKA NATIM.

KONA KAREKEA IARA BUOKAM;

TAREBONIA KIRIBATI FAMILY HEALTH ASSOCIATION (KFHA) NTE TAREBOON NAMBWA AIO AO TUATUA BWA KONA REITAKI MA AMOTA TEBAO; 75022885

Email:info@kfha.org.ki

Facebook: Kiribati Family Health Association

Website: www.kfha.org.ki

KE BON ROOKO KAWARIRA I NANOIAKI I TEAORAEREKE IMARENAN ANA TITOA BWANUERA AO ANA TABO EASYWAY KE NAWEREWERE IBUKIN BUOKAMI.

E TAURAOI KFHA N KARAOIA NABA N AM AUTI NGKANA KO TANGIRIA KE N BON ANA KIRINIKI KFHA I TEAORAEREKE N ARON ANE OTI IETA.